Instruktörernas utbildning

Den utbildning som våra instruktörer i feministiskt självförsvar har genomgått är en trestegsutbildning som löper över en termin. Utbildningen tar sin utgångspunkt i de tre grenar som är centrala för det feministiska självförsvaret: kunskap, handlingsberedskap och systerskap.

Syftet är att utveckla färdigheter hos instruktörerna för att på ett säkert och relevant sätt kunna lära ut och instruera, inte bara det fysiska självförsvaret, utan också hur de kan förmedla systerskap och kunskap om sexualiserat våld, makt och normer. Utbildningen bygger på en feministisk analys av samhället.

Kunskap

Kvinnojouren håller en utbildningsdel i förståelse för mäns våld mot kvinnor; vilka tecken på våldsutsatthet som finns, framförallt hos ungdomar, och i hur bemötandet av våldsutsatta tjejer och kvinnor bör vara.
Jurister och juridikstudenter behandlar juridik och kunskap om hur rättsväsendet ser på våld och sexualiserat våld, med en fördjupning i nödvärnsrätten. All statistik, fakta och undersökningar som används i det feministiska självförsvaret ska komma från säkra källor, som till exempel Brottsförebyggande rådet, Kvinnojourer (Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund eller Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) eller från väl underbyggd forskning.

Handlingsberedskap

Handlingsberedskap berör den fysiska delen av feministiskt självförsvar, men syftar även till mental handlingsberedskap, självförtroende, röst och kroppsspråk. Instruktörerna får förutom att lära sig omfattande tekniker som slag, blockeringar och grepp även lära sig hur de på bästa sätt instruerar dessa tekniker. Detsamma gäller övningar som rör röst och kroppsspråk. Det är centralt att instruktörerna inte bara kan instruera tekniker utan också är en instruktör. Det vill säga att de är en förebild i hur de använder sin röst, kroppsspråk samt kan besvara frågor som rör olika tekniker, situationer eller rädslor.

Systerskap

Systerskapet syftar till att förmedla verktyg för att tjejer ska kunna stötta och stärka sig själva och varandra, samt skapa en gemenskap och trygg miljö. Instruktörerna får lära sig att själva praktiserar systerskap genom att vara inkluderande, tillmötesgående och genom att skapa en atmosfär där erfarenhetsutbyte, tankar och åsikter inte värderas utan lyssnas på och tas på allvar. Instruktörerna får träna på att hålla i värderingsövningar för att vara väl rustade att navigera i de flesta situationer.

Ledarskap

Förutom dessa tre delar läggs stor vikt under utbildningen vid ledarskap och att hitta sin instruktörsroll. Detta för att kunna vara säker i sin roll som ledare och instruktör för en grupp och för att säkerställa att deltagare på pass/kurser kan känna sig trygga med instruktören. Utöver de tre stegen i utbildningen med träning på alla delar i grupp och enskilt, är de blivande instruktörerna ute på en slags praktik. Då följer de med färdigutbildade instruktörer på olika pass för att lära sig hur andra instruktörer agerar och förhåller sig till olika grupper och situationer.

Sammanfattningsvis är det en gedigen utbildning med flera olika moment som syftar till att rusta instruktörerna till att kunna möta grupper med olika typer av förutsättningar. Utbildningen har sin utgångspunkt i kunskap, handlingsberedskap och systerskap.